PTTK Otwock - powrót na stronę główną
Menu
Strona główna
ZOT PTTK
Edycja 4 (2012)
Edycja 3 (2011)- Na wiejskiej drodze (laureaci)
Edycja 3 (2011)- Na wiejskiej drodze (regulamin)
Edycja 2 (2010) - Jam dwór polski (laureaci)
Edycja 2 (2010) - Jam dwór polski (regulamin)
Edycja 1 (2009) - Dęby na szlakach Mazowsza (laureaci)
Edycja 1 (2009) - Dęby na szlakach Mazowsza (regulamin)

Konkurs fotograficzny - edycja II

"NA SZLAKU" Regulamin Konkursu Fotograficznego
im. Michała Elwiro Andriollego
Edycja II "JAM DWÓR POLSKI..."
20 marca - 30 września 2010 r.

Załącznik nr 1 do II edycji konkursu fotograficznego "JAM DWÓR POLSKI" - kliknij

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest PTTK Oddział im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku.
 2. Konkurs został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Otwocka.
 3. Patronat nad konkursem w roku 2010 sprawuje Prezydent Miasta Otwocka.
 4. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 5. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej (w zapisie 2.10 niniejszego regulaminu) jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
 6. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
 7. Konkurs trwa do 29 sierpnia 2010 roku.

2. ZDJĘCIA

 1. Przedmiotem fotografii powinny być polskie dwory i pałace oraz nierozerwalnie z nimi związane kapliczki, parki, ogrody, folwarki...
 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii.
 3. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 21x29 cm oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane lub zeskanowane w rozdzielczości min. 600 dpi i zapisane w formacie JPG.
 4. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.
 5. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek podpisy, napisy, znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 6. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
 7. Termin zgłaszania zdjęć mija 10.08.2010 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego lub datę złożenia w siedzibie Organizatora.
 8. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora zdjęcia.
 9. W zgłoszeniu należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 10. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
 11. Każda fotografia powinna zawierać formułę:
  Udzielam Oddziałowi PTTK w Otwocku nieograniczonej w czasie nieodpłatnej licencji na zasadach określonych w odrębnym oświadczeniu złożonym przeze mnie w dniu ....................... 2010 r.
 12. Fotografie należy składać w:
  • siedzibie Oddziału PTTK w Otwocku od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00 - 16.00 - ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock,
  • lub przesłać pocztą na adres: PTTK O/Otwock, ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock. Z dopiskiem na kopercie: konkurs fotograficzny "Na szlaku - II edycja - Jam dwór polski".
 13. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 14. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora.

3. HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Ogłoszenie konkursu - marzec 2010 r.
 2. Nadsyłanie prac do 10.08.2010 r.
 3. Ocena jury do 20.08.2010 r.
 4. Zawiadomienie o werdykcie jury do 29.08.2010 r.
 5. Uroczyste zakończenie konkursu oraz wystawa pokonkursowa prac po 29.08.2010 r.
  (nie dalej niż 30.09.2010 r.)

4. NAGRODY

 1. Laureat pierwszego miejsca w konkursie otrzyma dyplom honorowy i nagrodę (nagrody) rzeczową o wartości 1000 zł.
 2. Laureat drugiego miejsca w konkursie otrzyma dyplom honorowy i nagrodę (nagrody) rzeczową o wartości 700 zł.
 3. Laureat trzeciego miejsca w konkursie otrzyma dyplom honorowy i nagrodę (nagrody) rzeczową o wartości 300 zł.
 4. Osoby dodatkowo wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy honorowe i upominki rzeczowe.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku niskiego poziomu zdjęć nadesłanych na konkurs.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową, telefoniczną lub listową.

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

 1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do niekomercyjnej działalności statutowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
 2. Zdjęcia reprezentujące wysoki poziom techniczny i merytoryczny zostaną po zakończeniu konkursu złożone w Pracowni Krajoznawczej Oddziału PTTK w Otwocku. Zdjęcia te będą elementem promującym region otwocki i będą wykorzystywane przez Oddział PTTK w Otwocku do celów statutowych i promocyjnych. Także i w tym przypadku fotografie będą opisane nazwiskami autorów.
 3. W przypadku wykorzystania komercyjnego zdjęć lub przekazania ich osobom trzecim lub innym organizacjom i instytucjom, Oddział PTTK w Otwocku będzie każdorazowo informował o tym autora w celu uzyskania jego zgody na ich wykorzystanie lub przekazanie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.
 2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Oddziału PTTK w Otwocku.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
 5. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

© PTTK Otwock, created by NESTO