PTTK Otwock - powrót na stronę główną
Menu
Strona główna
ZOT PTTK
Edycja 4 (2012)
Edycja 3 (2011)- Na wiejskiej drodze (laureaci)
Edycja 3 (2011)- Na wiejskiej drodze (regulamin)
Edycja 2 (2010) - Jam dwór polski (laureaci)
Edycja 2 (2010) - Jam dwór polski (regulamin)
Edycja 1 (2009) - Dęby na szlakach Mazowsza (laureaci)
Edycja 1 (2009) - Dęby na szlakach Mazowsza (regulamin)

Konkurs Dęby na szlakach Mazowsza

Regulamin Konkursu Fotograficznego im. Michała Elwiro Andriollego "NA SZLAKU" 01.06.2009-16.08.2009

Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Gminy Celestynów, Polski i nie tylko.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest PTTK Oddział w Otwocku.
 2. Patronat nad konkursem w 2009 roku sprawuje Wójt Gminy Celestynów.
 3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 4. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej (w zapisie 2.10 niniejszego regulaminu) jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
 5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
 6. Konkurs trwa do 16 sierpnia 2009 roku.

2. ZDJĘCIA

 1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii.
 2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 21x29 cm oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane lub zeskanowane w rozdzielczości min. 600 dpi.
 3. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.
 4. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 5. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
 6. Termin zgłaszania zdjęć mija 31.07.2009 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego lub datę złożenia w siedzibie Organizatora.
 7. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora zdjęcia.
 8. W zgłoszeniu należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 9. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
 10. Każda fotografia powinna zwierać formułę:
  Udzielam Oddziałowi PTTK w Otwocku nieograniczonej w czasie nieodpłatnej licencji na zasadach określonych w odrębnym oświadczeniu złożonym przeze mnie w dniu ....................... 2009 r.
 11. Fotografie należy składać w:
  • siedzibie Oddziału PTTK w Otwocku w poniedziałki w godzinach 9.00 - 16.00 - ul. Warszawskia 39, 05-400 Otwock (6 lipca nieczynne),
  • Centrum Informacji Turystycznej PTTK od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00 - 16.00 - ul. Orla 1 (Dworzec PKP), 05-400 Otwock,
  • lub przesyłać na adres: PTTK O/Otwock, ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock. Z dopiskiem: konkurs fotograficzny "Na szlaku".
 12. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 13. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu.

3. HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Nadsyłanie prac do 31.07.2009 r.
 2. Ocena jury do 10.08.2009 r.
 3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 12.08.2009 r.
 4. Uroczyste zakończenie konkursu oraz wystawa pokonkursowa prac 16.08.2009 r.

4. NAGRODY

 1. Laureat pierwszego miejsca w konkursie otrzyma dyplom honorowy i nagrodę rzeczową o wartości 700 zł.
 2. Laureat drugiego miejsca w konkursie otrzyma dyplom honorowy i nagrodę rzeczową o wartości 500 zł.
 3. Laureat trzeciego miejsca w konkursie otrzyma dyplom honorowy i nagrodę rzeczową o wartości 300 zł.
 4. Osoby dodatkowo wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy honorowe i upominki rzeczowe.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku niskiego poziomu zdjęć nadesłanych na konkurs.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową, telefoniczną lub listową.

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

 1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do niekomercyjnej działalności statutowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
 2. Zdjęcia reprezentujące wysoki poziom techniczny i merytoryczny zostaną po zakończeniu konkursu umieszone w bazie fotograficznej Oddziału PTTK w Otwocku. Zdjęcia te będą elementem promującym region otwocki i będą wykorzystywane przez Oddział PTTK w Otwocku do celów promocyjnych. Także i w tym przypadku fotografie będą opisane nazwiskami autorów.
 3. W przypadku wykorzystania komercyjnego zdjęć Oddział PTTK w Otwocku będzie każdorazowo informował o tym autora w celu uzyskania jego zgody na ich wykorzystanie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.
 2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Oddziału PTTK w Otwocku.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
 5. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

© PTTK Otwock, created by NESTO